Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW PSW

 

My,

Absolwenci PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, dostrzegając potrzebę dalszej współpracy i rozwoju, postanawiamy powołać do życia Stowarzyszenie Absolwentów PSW.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 § 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów PSW w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne oraz prawne (jako członkowie wspierający), zostało zawiązane dla realizacji i propagowania integracji wśród absolwentów PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i przyczyniania się do dalszego rozwoju członków Stowarzyszenia.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Biała Podlaska. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874 z późn. zm.) oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 § 8

Celami Stowarzyszenia są:

 1. integracja Absolwentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
 2. wzajemna pomoc w sytuacjach życiowych i zawodowych członków Stowarzyszenia,
 3. działalność na rzecz promocji i rozwoju uczelni,
 4. przekazywanie wiedzy związanej z rozwojem zawodowym członków Stowarzyszenia,
 5. prowadzenie doradztwa i pośrednictwa personalnego oraz zawodowego,
 6. wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie i organizowanie zebrań Stowarzyszenia,
 2. organizowanie spotkań integracyjnych w celu wymiany spostrzeżeń i doświadczeń życiowych,
 3. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu,
 4. wzajemną pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz stosowaniu jej w praktyce,
 5. organizowanie seminariów, zjazdów, konferencji i szkoleń mających na celu rozwój zawodowy, intelektualny i kulturalny,
 6. udział w otwartych wykładach, sesjach, konferencjach, uroczystościach uczelnianych,
 7. działalność popularyzatorską, wydawniczą, edukacyjną.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 2. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 3. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 4. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 5. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 6. działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z).

 

 Rozdział III. Członkowie – prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać Absolwent PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, który:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie jest pozbawiony praw publicznych,
 3. zadeklarował wolę przystąpienia do Stowarzyszenia,
 4. złożył deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
 5. został przyjęty przez Zarząd w poczet członków Stowarzyszenia.

2. Za Absolwenta PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przyjmuje się osobę, która ukończyła studia I stopnia, II stopnia lub studia podyplomowe realizowane w PSW w Białej Podlaskiej.

§ 13

W przypadku, gdy Zarząd odmówił kandydatowi przyjęcia do Stowarzyszenia lub dokonał skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, przysługuje mu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od doręczenia decyzji przez Zarząd. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

  1. czynnego udziału w spotkaniach Stowarzyszenia,
  2. informacji na temat działalności Stowarzyszenia,
  3. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  5. głosowania nad decyzjami podejmowanymi przez Walne Zebranie Członków.

§ 15

Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,
 2. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,
 3. czynny i stały udział w pracach Stowarzyszenia,
 4. popularyzacja i promocja Stowarzyszenia,
 5. regularne opłacanie składek.

§ 16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, wyrażająca gotowość udzielania pomocy i popierająca cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający ma obowiązek opłacania składek.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu Absolwentów PSW wygasa na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. rażącego sprzeniewierzenia się dobremu imieniu Stowarzyszenia,
 3. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat,
 4. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd na wniosek członka lub członków Stowarzyszenia w przypadku popełnienia czynu poważnie naruszającego przepisy Statutu i działania na szkodę Stowarzyszenia oraz niedopełniania obowiązków członka Stowarzyszenia,
 5. śmierci.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienia składu oraz ich kompetencje

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 2. W sprawach, których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania.

§ 21

W Walnym Zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 22

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne

§ 23

 1. Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w celu przedłożenia sprawozdania i uzyskania absolutorium.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie zwyczajne w każdej ważnej sprawie, jeżeli uzna to za stosowne.

§ 24

Walne Zebranie nadzwyczajne może zostać zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek:

 1. Komisji Rewizyjnej,
 2. co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 25

Walne Zebranie zwołuje się nie później niż 1 miesiąc od złożenia pisemnego wniosku Zarządowi.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. wysłuchanie i ocena sprawozdania Zarządu,
 2. udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 3. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór władz Stowarzyszenia,
 5. przyjmowanie kierunków działania Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie zmian Statutu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz zasad ich podziału,
 8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa,
 9. podejmowanie uchwał w każdej ważnej sprawie wniesionej pod obrady, niezastrzeżonej do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 27

Obrady Walnego Zebrania prowadzi Prezes Zarządu lub Wiceprezesi Zarządu.

§ 28

 1. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. W przypadku, gdy Walne Zebranie nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z braku kworum, może podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w drugim terminie tj. po upływie 15 minut od godziny wyznaczonej dla pierwszego terminu. W tym przypadku uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, prowadzi sprawy niezastrzeżone Statutem innym organom.

§ 30

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes Zarządu,
 2. I Wiceprezes i II Wiceprezes Zarządu,
 3. Sekretarz,
 4. Skarbnik.

§ 31

 1. Zarząd jest wybierany na 4-letnią kadencję przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. Kadencja Zarządu rozpoczyna się po uchwaleniu przez Walne Zebranie.

§ 32

Zarząd lub jego członkowie mogą być odwołani przez Walne Zebranie w trakcie kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 10 członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 33

 1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub ustąpienia całego Zarządu zwołuje się Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu lub dokonania wyboru nowego Zarządu.
 2. Kadencja wybranej władzy Zarządu rozpoczyna się po uchwaleniu przez Walne Zebranie do końca trwającej kadencji Zarządu.

§ 34

Do zadań Zarządu należy:

 1. realizacja przyjętego przez Walne Zebranie planu działania,
 2. kierowanie Stowarzyszeniem i wykonywanie bieżących spraw,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania w celu omówienia bieżących zadań,
 4. przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
 5. prowadzenie aktualnego rejestru członków Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i zaciąganie zobowiązań jednoosobowo przez Prezesa Zarządu lub przez dwóch członków Zarządu łącznie, w tym jednego Wiceprezesa Zarządu,
 7. realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,
 8. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedstawienie ich właściwym organom nadzoru.

§ 35

Zarząd może powoływać na czas określony lub nieokreślony, w formie uchwały, komisje lub zespoły w celu realizacji określonych zadań.

§ 36

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 37

Do zadań Prezesa Zarządu należy:

 1. przedstawianie Walnemu Zebraniu propozycji planu działań Zarządu,
 2. jednoosobowo reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i zaciąganie zobowiązań w sprawach Stowarzyszenia,
 3. zwoływanie i przewodniczenie zebraniom oraz Walnemu Zebraniu,
 4. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 38

W razie nieobecności Prezesa Zarządu wykonywanie zadań z § 37 należy do kompetencji Wiceprezesa Zarządu.

§ 39

Do zadań Skarbnika należy:

 1. prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 2. opracowanie sprawozdań finansowych z działalności finansowej Stowarzyszenia raz na rok oraz po zakończeniu kadencji Zarządu.

§ 40

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

§ 41

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych na okres 4-letniej kadencji przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się po uchwaleniu przez Walne Zebranie.

§ 42

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem Walnego Zebrania.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 43

 1. W razie ustąpienia któregoś z członków Komisji Rewizyjnej lub całej Komisji Rewizyjnej, zwołuje się Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu lub wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej.
 2. Kadencja wybranej władzy Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się po uchwaleniu przez Walne Zebranie do końca trwającej kadencji Komisji Rewizyjnej.

§ 44

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. wydawanie opinii o sprawozdaniu Zarządu za rok działalności,
 2. kontrola prac Stowarzyszenia dokonywana na pisemny wniosek co najmniej 10 członków ogólnej liczby Stowarzyszenia,
 3. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

§ 45

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 46

Z każdej dokonanej kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie Walnemu Zebraniu.

 

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 47

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:

 1. dotacje, darowizny, subwencje, składki członkowskie,
 2. inne źródła finansowania zatwierdzone uchwałą Zarządu, a nie sprzeczne z przepisami prawa i Statutem Stowarzyszenia, w tym z prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 48

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych, nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 49

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 50

Stowarzyszenie prowadzi ewidencję swoich dochodów i wydatków według obowiązujących zasad rachunkowości. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 51

Statut może zostać zmieniony przez Walne Zebranie na pisemny wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej 10 członków ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

§ 52

 1. Zmiana Statutu jest dokonywana w głosowaniu kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku, gdy podczas głosowania Walnego Zebrania nad zmianą Statutu nie zbierze się wymagane kworum, po upływie 15 minut przeprowadza się drugą turę głosowania, podczas której uchwałę dotyczącą zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje się kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 53

Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 54

Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa przeznaczenie jego majątku oraz podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.

Rozdział VII. Przepisy końcowe

§ 55

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

§ 56

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów PSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *